Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.profibagr.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či vyzvednuto na pobočce společnost PROFI PARTS EUROPE s.r.o, se sídlem Ostrava, IČO: 17193630, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89424 („dále jen „PROFIBAGR“). V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 608 531 272 případně emailem na info@profibagr.cz.


Vymezení pojmů


1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. prodávající. Profibagr tímto upozorňuje spotřebitele, že kupní-spotřebitelskou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
2. Prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Kupující/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem.
4. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby, a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.
5. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky společnosti Profibagr, které obdržíte při objednávce v potvrzovacím emailu o uzavření kupní smlouvy, na našich pobočkách fyzicky a na našich internetových stránkách. S těmito obchodními podmínkami také musíte výslovně souhlasit před uzavřením kupní smlouvy a jsou dostupné v rámci objednávajícího formuláře.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.
2. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy

a) Kupující – spotřebitel si vyhledá zboží, které chce zakoupit;
b) Poté klikne na tlačítko „do košíku“, kde se na nové kartě zobrazí košík včetně celého jeho obsahu tzv. dojde k rekapitulaci zboží, které si chce kupující-spotřebitel koupit;
c) Následně je nutné si zvolit dopravu a platbu z nabídky;
d) Jako předposlední krok je nutné vyplnit kontaktní údaje kupujícího-spotřebitele;
e) Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzení objednávky předmětného zboží tzv. stisknutím tlačítka potvrzujícího objednávku a zavazujícího zákazníka k platbě – tlačítko ve znění „Objednat s povinností platby“;
f) Od těchto momentů mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy. Pro kupujícího-spotřebitele to znamená zejména povinnost uhradit kupní cenu.
g) K výše uvedeným jednotlivým krokům vedoucích k uzavření kupní smlouvy se lze postupně vrátit a opravit veškeré chyby až do momentu závazného objednání a uzavření kupní smlouvy, poté lze při opravě zadaných údajů postupovat dle bodu 3 tohoto článku níže.

3. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených na internetových stránkách prodávajícího. Konkrétně se jedná o tel. číslo +420 608 531 272 a emailovou adresu info@profibagr.cz. Na těchto kontaktech lze také měnit údaje zadané v rámci objednání zboží.
4. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.profibagr.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit, jak je uvedeno výše.
5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
6. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
8. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.profibagr.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování, archivování a nakládání s osobními údaji o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Zásady zpracování osobních údajů").
9. Kupní smlouva bude u prodávajícího uložena a prodávající k ní umožní spotřebiteli přístup.


Cenové a kupní podmínky


1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání uvedenou na našich internetových stránkách.
2. Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků. K ceně produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a je stanoven zákonem.
3. Poplatky za dopravu jsou specifikovány v dodacích podmínkách níže.
4. Kupující bere na vědomí, že ceny u výrobků jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny včetně haléřů, je vždy uveden v nákupním košíku kupujícího.
5. Balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.
6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
8. Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.
9. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Reklamace


1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@profibagr.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv


1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného sdělného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Vrácení kupní ceny probíhá stejným způsobem jako byla kupujícím – spotřebitelem uhrazena. Jiný způsob vrácení kupní ceny lze provést jen s výslovným souhlasem kupujícího – spotřebitele.
2. Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
3. Uplatňuje-li kupující-spotřebitel své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na Centrále firmy PROFIBAGR s.r.o. -Výstavní 3092/49, Ostrava 702 00
4. Uplatní-li kupující-spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má kupující-spotřebitel povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.
5. Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
c. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
e. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
f. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
g. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
h. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
i. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.Práva a povinnosti prodávajícího


1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího-spotřebitele do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se smlouvy nedohodly jinak. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
6. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího-spotřebitele


1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
5. V případě zaplacení zboží předem musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).
6. při platbě nad 20 000 Kč se musí každý zákazník prokázat dokladem prokazujícím jeho oprávněnost (občanský průkaz, řidičský průkaz) na pobočce, kde si zvolil vyzvednutí zásilky. V případě, že si budete přát vyzvednutí jinou osobou, musíte prodávajícího buď telefonicky, nebo emailem informovat a vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění.
7. Při řešení spotřebitelského sporu může kupující-spotřebitel využít alternativní řešení sporů (ADR) https://www.coi.cz/informace-o-adr/  u ČOI a evropskou platformu nabízející spotřebitelům přístup k online mimosoudnímu řešení sporů vzniklých z elektronického obchodu tj. o online řešení spotřebitelských sporů (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest , dostupné na on-line platformě EU, která je internetovou platformou umožňující spotřebitelům podávat stížnosti u subjektů pro alternativní řešení sporů, jejímž účelem je usnadňovat řešení sporů, které vznikají mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s internetovými transakcemi. 

Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Profibagr.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
3. Kupující – spotřebitel může využít služeb České obchodní inspekce pro řešení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Nákupní podmínky pro podnikatele


Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.profibagr.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či vyzvednuto na pobočce Ostrava společnost PROFI PARTS EUROPE s.r.o, se sídlem Ostrava, IČO: 17193630, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89424.
V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo zákazníkem převzato na některé z poboček (franchizingové pobočky) mimo Prahu, Brno a Plzeň, je prodávajícím subjektem provozovatel franchizingové pobočky.

Vymezení pojmů


1. Kupní smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na obou stranách podnikatelé.
2. Dodavatel/prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Kupující/odběratel -  podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby, a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.
2. V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v akci (výprodeje, promo akce, zboží s dárkem, poslední kusy apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy doručením zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
3. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených u vybrané pobočky.
4. Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.profibagr.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
6. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, dodacím řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
8. Prodávající má právo objednávku zrušit („stornovat“) nebo její část v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.
9. O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka bezprostředně vrácena na bankovní účet kupujícího.
10. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu https://www.profibagr.cz/ dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování, archivování a nakládání s osobními údaji o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních dat").

Cenové a kupní podmínky


1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
2. Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků. K ceně produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a je stanoven zákonem.
3. Kupující bere na vědomí, že ceny u výrobků jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, kdy v některých případech může dojít vlivem zaokrouhlení k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny. Podrobný rozpis kupní ceny včetně haléřů, je vždy uveden v nákupním košíku kupujícího.
4. Balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
7. Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobce.
8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech.
3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@profibagr.cz.
4. Kupující tímto bere na vědomí, že se na něj jakožto podnikatele nevztahují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů týkající se spotřebitele.

Zpětný odběr elektrozařízení

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Kupující je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.


Zpětný odběr obalového materiálu

Prodávající též zajišťuje zpětný odběr obalového materiálu, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat starý obalový materiál při nákupu nového obdobného zboží na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na těchto webových stránkách.


Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
6. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
7. Prodávající odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí.
8. Záruku za jakost poskytuje prodávající dle údajů uvedených na kartě produktu a vystaveném daňovém dokladu.


Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Z důvodu velkého počtu změn údajů na již vyfakturovaných dokladech jsme nuceni zavést zpoplatnění této služby od 1. 11. 2005. Poplatek byl stanoven na 300,- Kč. Údaje změněné před vyfakturováním jsou i nadále zcela zdarma.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
4. V případě zaplacení zboží předem musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).
5. při platbě nad 20 000 Kč se musí každý zákazník prokázat dokladem prokazujícím jeho oprávněnost (občanský průkaz, řidičský průkaz) na pobočce, kde si zvolil vyzvednutí zásilky. V případě, že si budete přát vyzvednutí jinou osobou, musíte prodávajícího buď telefonicky, nebo emailem informovat a vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění.
6. Kupující je povinen si zboží překontrolovat bezprostředně po obdržení od přepravce. Kupující dále bere na vědomí, že Kupujícímu je zboží předáno ze strany Prodávajícího v momentě předání zboží prvnímu přepravci. Veškeré reklamace týkající se přepravy zboží musí Kupující uplatnit vůči přepravci napřímo. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 
   a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu profibagr.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.